Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting/Disclaimer
Hoewel het Anders Beter Centrum bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde gegevens onjuistheden bevatten of niet meer actueel zijn. Het anders Beter Centrum is niet aansprakelijk voor  de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie en wijst dan ook alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens, of gegevens waarnaar links op deze website verwijzen af. Verwijzingen naar andere sites of bronnen, die buiten www.andersbetercentrum.nl liggen, zijn slechts opgenomen ter informatie.

Het anders Beter Centrum is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de inhoud op de genoemde andere websites, welke geen eigendom zijn van he Anders Beter Centrum, noch aansprakelijk voor de privacy bescherming op die websites. Het is bezoekers van deze website niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de website opgeslagen informatie openbaar te maken of te vermenigvuldigen. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 
De website plaatst een cookie van Google Analytics. Het Anders Beter Centrum gebruikt deze cookie uitsluitend om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De toepassing van deze cookie gebeurt volgens de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben Google niet toegestaan deze informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Privacy policy
Het Anders Beter Centrum respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens alleen om u toegang tot de niet openbare delen van website en apps te kunnen geven. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Het Anders Beter Centrum zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die betrokken zijn bij het beheer van de website en apps.
In het geval van het gebruik van een smoelenboek zijn bepaalde gegevens beschikbaar voor transmurale samenwerking met collega’s in de eerste en tweede lijn.
Omdat een specialist van Zuyderland MC een advies zal geven aan uw huisarts, worden uw gegevens verwerkt binnen Zuyderland MC. Tevens kunnen uw gegevens geanonimiseerd worden gebruikt ter verbetering van de kwaliteit van zorg.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite(s) van het Anders Beter Centrum mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Anders Beter Centrum, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt. Voor overname van informatie van de internetsite van het Anders Beter Centrum dient u contact op te nemen met de afdeling Communicatie van MCC Omnes via 046 - 4571130.

Verwijzing naar andere informatiebronnen
Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in de internetsite(s) van het Anders Beter Centrum voeren naar informatiebronnen die door anderen dan het Anders Beter Centrum worden beheerd en waarover het Anders Beter Centrum geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt het Anders Beter Centrum dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Verwijzing naar informatie en diensten op de internetsite(s) van het Anders Beter Centrum vanuit andere internetsites
Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite(s) van het Anders Beter Centrum. Het anders Beter Centrum spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van de internetsite(s) van het Anders Beter Centrum in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming heeft van de afdeling Communicatie van MCC Omnes via 046 - 4571130

Wijzigingen
Het Anders Beter Centrum behoudt zich het recht voor deze internetdisclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen zijn direct na plaatsing op de internetsite(s) van het Anders Beter Centrum van kracht.

Beeldmerk Anders Beter Centrum